Regulamin

/
Regulamin

Regulamin

I Informacje ogólne

Sklep internetowy, działający pod adresem www.chocodami.pl, prowadzony jest przez firmę:
CHOCODAMI Agata Mikoda
Sandacza 34a
40-748 Katowice, Polska
NIP 6491879179

Dane rejestrowe: Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
NIP:6491879179
Tel: 509 768 089
E-mail: biuro@chocodami.pl

II Regulamin zakupów

1. Do korzystania ze strony internetowej sklepu potrzebny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową z obsługą javascript i cookies jak np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari.

2. Klienci mają możliwość korzystania ze sklepu chocodami.pl tworząc w konto w systemie – dokonując rejestracji i akceptując regulamin. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep. Dalsza komunikacja odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem, a Sklepem Internetowym www.chocodami.pl poprzez przekazanie klientowi dowodu zakupu.

4. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towaru w chocodami.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem przypadku, w którym Klient decyduje się na odbiór osobisty w placówce firmy CHOCODAMI – Słodka Pracownia Tortów i Słodyczy, Sandacza 34A, 40-748 Katowice

5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena i specyfikacja podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

6. Klient ponosi koszty dostawy towaru zgodnie z cennikiem wysyłki dostępnym na stronie www.chocodami.pl

Koszt dostawy towaru dla paczek do 30kg wynosi:

 • 21 zł w przypadku przesyłki kurierskiej

 • 21 zł w przypadku przesyłki kurierskiej pobraniowej

 • bezpłatnie w przypadku odbioru osobistego

 • * bezpłatnie w przypadku jednorazowych zamówień o wartości brutto powyżej 400 zł (po uwzględnieniu rabatów oraz bez kosztów przesyłki) – dotyczy przesyłek opłaconych z góry (przelewem lub on-line), dostarczanych na terenie Polski, nie dotyczy wysyłek łączonych z kilku zamówień w sklepie, jeśli wartość żadnego z nich nie przekracza 400 zł brutto

Przy zamówieniu o wartości przekraczającej 400 PLN wysyłka jest bezpłatna.

W przypadku paczek powyżej 30kg koszt dostawy wyceniany jest indywidualnie.

7. Towary dostępne w magazynie i zamówione do godz 13.30 wysyłane są następnego dnia roboczego i dostarczane przez doręczyciela Inpost paczkomat lub kurier w kolejnym dniu roboczym. Realizacja zamówień na towary, których aktualnie brak w magazynie jest uzgadniana z klientem pocztą e-mail lub telefonicznie.

8. Zamówienia są realizowane na bieżąco każdego dnia roboczego. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia klientowi towaru zgodnego z zamówieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających pełną lub częściową realizację zamówienia, sprzedawca skontaktuje się z klientem w celu polubownego załatwienia sprawy.

III Płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • płatność kartą VISA, MASTERCARD lub przelewem za pośrednictwem serwisu HotPay.pl

 • przy odbiorze: należność pobiera doręczyciel,

 • osobiście: gotówką lub kartą płatniczą.

IV Odstąpienie od umowy

Zgodnie z prawem klient może zwrócić kupiony przez Internet towar bez podania przyczyny. Powinien w tym celu złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od odebrania przesyłki. (Wzór oświadczenia można pobrać tutaj: Odstąpienie od umowy)

Konsument odpowiada za wszelkie zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość – Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Ustawa przewiduje również wyjątki od prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość takie jak np. dostarczanie towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych; dostarczanie towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia, towarów w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Więcej na temat praw konsumentów w zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży można przeczytać na stronie UOKiK https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/

Uwaga! Wszelkie zwroty należy wysyłać do sklepu w Warszawie na adres:
CHOCODAMI Agata Mikoda
Sandacza 34a
40-748 Katowice, Polska
NIP 6491879179

V Reklamacja i rękojmia

1.Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów bez wad. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@chocodami.pl

W przypadku reklamacji prosimy o dokładne opisanie problemu. Firma CHOCODAMI Agata Mikoda dokłada wszelkich starań, by wszystkie reklamacje rozstrzygać z korzyścią dla klienta. Sposób postępowania reklamacyjnego uzgadniany jest z klientem indywidualnie.

2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@chocodami.pl

3. Firma CHOCODAMI Agata Mikoda dokłada wszelkich starań, by wszelkie roszczenia reklamacyjne rozpatrywać na korzyść Klienta w sposób uzgodniony z Klientem. Jednak zgodnie z prawem Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z sądowego, jak i pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. sposobów rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VI Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

 2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu IP komputera.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. realizacji przepisów prawa,

  2. utworzenia Konta, realizacji Zamówienia, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,

  3. działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

 4. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę.

 5. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.

 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Użytkownika.

 7. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (przewoźnikowi i firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy). Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:

  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

 8. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

 9. Użytkownikom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,

  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 10. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 11. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 12. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 13. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Użytkownik wszedł przez link, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

 14. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.

 15. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkowników.

VII Prawa autorskie

Kopiowanie i rozpowszechnianie w celach zarobkowych plików graficznych zamieszczonych na stronie chocodami.pl bez pisemnej zgody właściciela, w jakiejkolwiek formie jest zabronione.

VII Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.

2. Składając zamówienie klient akceptuje powyższy regulamin.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.